Információ:
info@paternity.hu
Munkanapokon munkaidőben egy órán belül választ kap levelére.

Adatkezelési nyilatkozat

A www.paternity.hu oldalon előforduló adatkezelést a Dr. Bezzegh Szakértő Iroda Kft. (1137 Budapest, Katona József utca 41.) végzi, az oldalon a genetikai (DNS) alapú származási (apasági, anyasági) vizsgálatra jelentkező, jeligével vagy saját név alatt bejelentkező ügyfelei számára. Az adatkezelés az ügyfél önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, mely a szolgáltatás igénybevétele iránti határozott szándéka alapján vélelmezhető.
A kezelt adatok köre a felhasználók által megadott adatok (név, jelige, e-mail cím, lakcím telefonszám stb.). A www.paternity.hu honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó IP címe, illetve a látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben- a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat képez. Az IP cím alapján a látogatás konkrét személyre nem vezethető vissza, névhez nem köthető. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A felhasználó által megadandó adatok esetén az adatkezelés célja a felhasználó beazonosítása, jogosultságának ellenőrzése, a megrendelt szolgáltatás kiküldésének lehetősége. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra.

A szolgáltató személyazonosságot nem jogosult és köteles vizsgálni, a mintát, az eredményt a megrendelő által szolgáltatott személyes adatokkal, azok valóságának vizsgálata nélkül kezeli
együtt.

A felhasználó által megadott adatok esetén az adatkezelés időtartama megrendelés hiányában 5 nap. Ezt követően a felhasználó összes elektronikusan nyilvántartott adata törlődik, a postai úton küldött (mintavevő csomag, vagy más) küldemény feladási adatait 30
napig megőrizzük, ezt követően ezek is megsemmisítésre kerülnek. A felhasználó írásbeli kérésére az adatokat 8 munkanapon belül töröljük.

Az elvégzett DNS alapú genetikai származási vizsgálat adatait az Adatkezelő (Dr. Bezzegh Szakértő Iroda Kft.) hat hónapig őrzi meg. Ezen adatok a következők: a megrendelés, megrendelő lap, mintavételi jegyzőkönyv, a vizsgált személyek neve, jeligéje, születési dátuma, mintavétel időpontja, a laborba küldés időpontja, a postai szállítás szállítólevele, nyilvántartási szám, laboratóriumi érkeztetési szám, laboratóriumi vizsgálati eredmény, lelet, kézbesítési cím(ek), kézbesítés időpontja, könyvelt postai küldemény dokumentációja. A vizsgálati eredmény csak annyi példányban kerül kinyomtatásra, ahányban a megrendelő ezt kéri, másodpéldány az Adatkezelő birtokában nem marad.

A vizsgálat elvégzésének térítéseként befizetett összeg postai, illetve banki adatait az Adatkezelő az idevonatkozó pénzügyi szabályozóknak és törvényeknek megfelelő ideig köteles megőrizni. Ezen adatok nem kapcsolhatók össze a megrendelt, illetve elvégzett szolgáltatás jellegével, és annak eredményével.

Milyen jogai vannak Önnek az adatkezelésünkkel kapcsolatban?

JogHogyan élhet vele
Tájékoztatáshoz
való joga
Ebben a dokumentumban igyekeztünk összefoglalni minden tudnivalót, de amennyiben
kérdése van, szívesen válaszolunk. Írjon az info@paternity.hu címre, és legfeljebb 30 napon
belül válaszolunk.
Hozzáféréshez
való joga
Bármikor kérhet információt az Ön adatainak kezeléséről. adatkezelésünkről. Írjon
az info@paternity.hu címre, és legfeljebb 30 napon belül válaszolunk.
Bármikor kérhet információt az Ön adatainak kezeléséről. adatkezelésünkről. Írjon
az info@paternity.hu címre, és legfeljebb 30 napon belül válaszolunk.
Helyesbítés
joga
A rendszerbe belépve valamennyi személyes adatot módosíthatja, a különféle
adatkezelésekhez a profil szerkesztésénél talál erre lehetőséget.
Törléshez való
jog
A rendszerbe belépve törölheti az adatait, illetve a profil törlésével valamennyi adatot
töröljük.

Ki láthatja az Ön adatait?
• Az adatait csak a honlap tulajdonosai láthatják.
• Amennyiben vásárol tőlünk, akkor számlát állítunk ki róla. A számla a Számlázz.hu rendszerével készül, amelyet a KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/C.) üzemeltet. A számlák könyvelését a BGO Magyarország Kft (1065 Budapest Révay utca 10.) végzi. A számviteli törvény értelmében a számla tartalmazza a nevet, a címet és az email-címet is, a kiállításától számítva törvényi előírás szerint 8 éven át megőrizzük.
• Amennyiben fizikai terméket vásárol tőlünk, akkor azt a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) szolgáltatásával kézbesítjük, így a postai küldeményen is megjelenik a neve és a postázási címe.
• Ha egy hatóság eljárás keretében kéri tőlünk az adataidat, akkor a törvény által előírt mértékben megosztjuk vele.

Használnak-e sütiket?
A rendszer kétféle sütit használ. A munkamenet sütik szükségesek a bejelentkezéshez, illetve ahhoz, hogy rendeltetésszerűen tudja használni az oldalt. A többi a szolgáltató érdekei miatt statisztikai, elemzési és reklám-elhelyezési célból fut az oldalon. A regisztrációval jóváhagyta, hogy ezek a sütik fussanak az oldalon. A sütikben nem tárolunk és nem adunk át személyes adatokat (pl. IP-cím), és a böngészőben ki tudja kapcsolni őket.

Milyen törvények vonatkoznak az adatkezelésre?
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
• évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
• évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
• évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Panasz esetén…
Ha problémája lenne az adatkezelésünk módjával, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1/391-1400
Fax: 1/391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

A Dr. Bezzegh Szakértő Iroda Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa, mely módosítást Ön a módosítást követő – a Honlapra történő – első belépéssel elfogad.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Honlap tulajdonosa megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát igényét polgári perben érvényesítheti vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A tulajdonos jogvita esetén – a per tárgyától függően – kiköti a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2018. augusztus 27. – revízió: 2019. október 30.